Privacy Statement

SPOEDVA neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. SPOEDVA heeft deze Privacy Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van SPOEDVA bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door SPOEDVA

SPOEDVA kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van SPOEDVA bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. SPOEDVA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: SPOEDVA gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van producten].
    [Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt SPOEDVA de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van SPOEDVA. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van SPOEDVA en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.]
  • Bezoekersgegevens: op de website van SPOEDVA (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden.
  • [Betaalgegevens: SPOEDVA gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer [en creditcardgegevens], voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.]

Delen met derden

SPOEDVA kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: SPOEDVA deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor SPOEDVA correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit SPOEDVA een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SPOEDVA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt SPOEDVA jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal SPOEDVA de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. SPOEDVA draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.]

Bewaartermijn persoonsgegevens

SPOEDVA bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor SPOEDVA jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt SPOEDVA jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hallo@spoedva.nl. SPOEDVA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

SPOEDVA neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. SPOEDVA heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door SPOEDVA of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door SPOEDVA verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met SPOEDVA via hallo@spoedva.nl.

Http://www.spoedva.nl/ is een website van SPOEDVA. SPOEDVA is als volgt te bereiken:
Adres: Melkmeisjeslaan 32, 3454 WV De Meern
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 74984365

Telefoon: 06-123456789

E-mailadres: hallo@spoedva.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door SPOEDVA, verzoekt SPOEDVA je om zo snel mogelijk contact met SPOEDVA op te nemen via EMAILADRES. SPOEDVA zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

SPOEDVA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Lees daarom regelmatig het privacy statement voor een update.